Bij Eenbes bieden we passend onderwijs

Ieder kind verdient goed en passend onderwijs, zodat het zich optimaal ontwikkelt.
Wat valt
er op aan de ontwikkeling van een kind? Welke behoefte aan onderwijs of ondersteuning laat het kind zien? We kijken altijd hoe we daar het best bij kunnen aansluiten.

Ondersteuning

Aansluiten bij het kind 
Wat valt er op aan de ontwikkeling van een kind? Welke behoefte aan onderwijs of ondersteuning laat het kind zien? We kijken altijd hoe we daar het best bij kunnen aansluiten.

Ondersteuningsroute 
We signaleren preventief en we handelen planmatig, in een vaste cyclus. Uitgangspunt daarbij is onze ondersteuningsroute.

Ondersteuning in de eigen regio 
Iedere school werkt samen in een cluster: Heeze-Mierlo, Geldrop, Nuenen of Laarbeek. Daardoor krijgen bijna alle kinderen in hun eigen regio de ondersteuning die ze nodig hebben. Dus: op de eigen school, binnen het eigen cluster – met of zonder een arrangement (extra inzet). Voor sommige kinderen past een plek op een andere school het best. We werken daarvoor samen met speciale scholen uit ons samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO.

Samen met ouders 
Ouders en school hebben elkaar nodig voor passend onderwijs. Want leerkrachten zien kinderen in de schoolse situatie, en ouders in de thuissituatie. Ouders weten wat hun kind nodig heeft, welke talenten het heeft en wat het lastig vindt. We zien ouders dan ook als gelijkwaardige partner. Als ouders en school effectief samenwerken, dan kan het kind zich optimaal ontwikkelen.

Inbreng ouders en school 
In iedere fase van de ondersteuningsroute hebben ouders inbreng. Het is hun verantwoordelijkheid dat zij de talenten, sterke en minder sterke kanten van hun kind aangeven. Verder hebben zij instemmingsrecht over extra ondersteuning en worden zij betrokken bij evaluaties. De school kijkt of de extra ondersteuning verantwoord geboden kan worden – in het belang van de leerling en de andere kinderen in de klas. Als dat niet het geval is, zoekt de school samen met de ouders een andere passende plek.

Samenwerkingsverband

Eenbes Basisonderwijs maakt deel uit van Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO (SWV). Daarin zitten alle schoolbesturen uit de tien gemeenten in Helmond-Peelland. Samen zorgen we voor passend onderwijs voor alle kinderen in de regio. Zo veel mogelijk dicht bij huis en op een reguliere school.

Missie
De missie van het SWV: voor iedere leerling een passend, thuisnabij, integraal en handelingsgericht onderwijsondersteunings- en zorgaanbod. Lees de uitgangspunten en doelstellingen in het ondersteuningsplan van het SWV.

Voor ieder kind passend onderwijs
Het niveau van de basisondersteuning op de scholen is hoog. We kunnen daardoor veel kinderen onderwijs geven op de reguliere scholen. Voor sommige kinderen is speciaal (basis)onderwijs en/of (jeugd)zorg het meest passend.

Ondersteuningsprofiel

In ons Bestuur Ondersteunings Profiel (BOP) staat beschreven wat de Eenbesscholen gezamenlijk als basisondersteuning bieden. In het School Ondersteunings Profiel (SOP) beschrijft iedere Eenbesschool het eigen aanbod. Je vindt het SOP op de website van de school. Het BOP volgt de doelen uit het ondersteuningsplan van het SWV Helmond-Peelland.

Meer weten?
Neem contact op met onze teamleider onderwijsondersteuning: Kimmy de Veth,  kimmy.deveth@eenbes.nl

Professionals

De scholen staan er niet alleen voor. Ze kunnen rekenen op onze afdeling Onderwijskwaliteit en ondersteuning. Ze krijgen bijvoorbeeld ondersteuning bij het versterken van de basisondersteuning en de extra ondersteuning op hun school.

Inzet van extra professionals 
Verder kunnen scholen op elk gewenst moment extra professionals inzetten:  

  • Orthopedagogen  
  • Psychodiagnostisch medewerker 
  • Coaches 
  • Plusklasleerkrachten/specialisten hoogbegaafdheid  
  • NT-2 specialisten  

Vervolgens zijn er drie opties: 

  • De basisschool kan weer vooruit.  
  • Er komt een arrangement – denk aan de inzet van coaches, een plek in een Plusklas of een onderzoek.  
  • In overleg wordt er gezocht naar een andere passende plek.