Stichting leergeld

In Nederland groeien ruim 300.000 kinderen op in armoede. Omgerekend zijn dat 2 tot 3 kinderen per schoolklas.

Laat ze meedoen

Stichting Leergeld wil die kinderen laten meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, zodat ze opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Wat kun je aanvragen?
Middelen voor activiteiten in het onderwijs, sport, cultuur en welzijn. Voorbeelden:

 • schoolspullen
 • laptop
 • fiets
 • zwemles, sport, hobby, muziekles
 • verjaardagspakket
 • abonnement Squla (in een aantal gemeenten)
 • abonnement lokale speeltuin (in een aantal gemeenten)
 • schoolfoto’s (in een aantal gemeenten)

Waar kun je terecht?
Stichting Leergeld heeft lokale afdelingen in de gemeenten Geldrop-Mierlo, Heeze, Nuenen, Helmond en Gemert-Bakel (waaronder Laarbeek).

Ouderraad

De ouderraad of oudercommissie op een school is het overlegorgaan van ouders. De leden organiseren onder andere activiteiten. De ouderraad of oudercommissie vergadert meerdere keren per jaar.

Lid worden?
Ben je benieuwd naar de ouderraad of oudercommissie van de school? Of wil je zelf iets betekenen? Op de website van de school vind je meer informatie en de contactgegevens.

Ouderbijdrage
Voor activiteiten naast het gewone lesprogramma, bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest of schoolreisjes, betalen ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Meestal verloopt de inning via de oudervereniging. In de schoolgids lees je meer over de ouderbijdrage op de school van je kind.

Medezeggenschap

Iedere school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR): het wettelijk overlegorgaan voor de schoolleiding, ouders en medewerkers. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de school. Daarnaast heeft Eenbes Basisonderwijs een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

De GMR
In de GMR zitten medewerkers en ouders van de scholen. De leden worden gekozen door de medezeggenschapsraden. De GMR onderhoudt nauw contact met het College van Bestuur. De GMR behandelt zaken die alle (of veel) scholen aangaan en heeft instemmings-, advies- en initiatiefrecht. De bevoegdheden van de GMR staan in het reglement.

Contact
Je kunt de GMR bereiken via de secretaris: gmr@eenbes.nl

Klachtenregeling

Wij spannen ons maximaal in om klachten te voorkomen. Voor het oplossen van klachten is er een klachtenregeling. 

Klachtenregeling 
Onze scholen zijn aangesloten bij 
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. We hanteren een vastgestelde klachtenprocedure.

Vertrouwenspersonen 
Iedere school heeft vertrouwenspersonen. Op de website van de school vind je de namen van de contact- en 
vertrouwenspersonen. Zij kunnen meer vertellen over de klachtenregeling. 

Externe vertrouwenspersoon
Wij werken met een externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon. Zij ondersteunt u als u een klacht heeft die u niet kunt afhandelen met de betrokkene(n) of de interne contactpersoon van de school.
De externe vertrouwenspersoon, El Theuws,  is een deskundige van &Zelf . De interne contactpersoon van de school verwijst je naar haar door als je er samen niet uitkomt.

Mevrouw El Theuws
el.theuws@enzelf.nl
06-12407652

Oudersteunpunt

Het oudersteunpunt is een ondersteuningsplatform van, voor en door ouders. Je vindt er informatie over opvoeden, ontwikkeling en (passend) onderwijs. Het is een onderdeel van Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO.

Doelen:

 • Ouders informeren via de website, nieuwsbrief, social media en informatieavonden.
 • Ouders ondersteunen door vragen te beantwoorden, met ze mee te denken of ze op het juiste spoor te zetten in hun zoektocht naar passende ondersteuning.
 • Ervaringen en zorgen van ouders signaleren, en verbeterpunten in kaart brengen. Thema’s zijn bijvoorbeeld (passend) onderwijs, opvoeding of de overgang naar het voortgezet onderwijs.

De informatie op de website is ook beschikbaar in andere talen.