Privacyverklaring

Privacyverklaring voor ouders: hoe gaat Eenbes om met uw persoonsgegevens? 

Onze scholen verwerken persoonsgegevens van u en uw kinderen. Het schoolbestuur is als bevoegd gezag wettelijk verantwoordelijk. Eenbes vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Eenbes is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van u en uw kind. In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij dat doen. 

Waarom verwerken wij gegevens van u en uw kind 

Eenbes verwerkt persoonsgegevens van u en uw kind om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school, om de studievoortgang bij te houden en om uw kind in staat te stellen goed onderwijs te volgen. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht. 

Wij verwerken gegevens van u en uw kind voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we met u en uw kind hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. 

Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd, zoals voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s), dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan. 

Ons privacy-beleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en met de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Het beleidsplan is goedgekeurd door de GMR en kan ter inzage opgevraagd worden bij fgprivacy@eenbes.nl. 

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden aan nieuwe inzichten of regelgeving. De onderhavige tekst is van mei 2023.