Medezeggenschap

Iedere school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR): het wettelijk overlegorgaan voor de schoolleiding, ouders en medewerkers. Daarnaast hebben wij een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

De Medezeggenschapsraad

De MR heeft instemmings-, advies- en initiatiefrecht. De raad overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals:

 

  • Inzet van personeelsformatie en financiële middelen
  • Samenwerking met externe partijen
  • Veranderingen in het onderwijs van de school

 

De MR bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van de medewerkers. De leden worden gekozen door respectievelijk ouders en personeel.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

In de GMR zitten medewerkers en ouders van onze scholen. De leden worden gekozen door de medezeggenschapsraden. De GMR onderhoudt uiteraard nauw contact met de bestuurder. De GMR behandelt zaken die alle scholen aangaan (of een groot aantal scholen) en heeft instemmings, advies- en initiatiefrecht. De bevoegdheden van de GMR staan in het reglement.

 

U kunt de GMR bereiken via de secretaris: gmr AT eenbes DOT nl

Statuut en reglementen

Download het reglement voor de medezeggenschapsraden

Download het reglement voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Download het huishoudelijk reglement

Download het statuut meerdere scholen PO

Overige documenten 

Jaarverslag GMR 2021-2022

Vergaderdata schooljaar 2022-2023

Samenstelling GMR schooljaar 2022-2023

 

Meer over medezeggenschap: www.infowms.nl