Passend onderwijs

Bestuursondersteuningsprofiel 

 

Eenbes Basisonderwijs maakt deel uit van Samenwerkingsverband Helmond-Peelland (SWV). Samen met de andere 23 schoolbesturen in het SWV zorgen we voor passend onderwijs voor alle kinderen in de regio. Elk schoolbestuur beschrijft welke basisondersteuning op hun scholen aanwezig is, in een bestuurondersteuningsprofiel (BOP).

 

Het BOP van Eenbes Basisonderwijs is belangrijk voor:

 

  • Het samenwerkingsverband (SWV). Er ontstaat overzicht over het geheel: bieden de schoolbesturen samen een dekkend aanbod van passend onderwijs?
  • Ouders. Het biedt u informatie: wat kunt u verwachten van Eenbes Basisonderwijs?
  • De inspectie. We leggen verantwoording af.


In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) leest u welke specifieke ondersteuning wij bieden in iedere afzonderlijke school.


Het SOP van een school is belangrijk voor:

  • Ouders. Wat kunt u verwachten van deze school?
  • De school. Ze zetten daarmee de beleidslijn uit: wat is hun ambitie?
  • De inspectie. School legt verantwoording af.


Binnen het SWV is ervoor gekozen om te investeren in de basisondersteuning. Het niveau van deze basisondersteuning wordt op alle scholen versterkt. Ondanks een hoog niveau van basisondersteuning blijft er voor sommige kinderen speciaal onderwijs en/of (jeugd)zorg nodig.

 

Binnen Eenbes is ervoor gekozen al onze scholen tot 2020 een omslag door te laten maken. We gaan van ‘omgaan met verschillen’ naar ‘uitgaan van verschillen’. Dat betekent dat we niet pas in actie komen, als een kind buiten de boot dreigt te vallen (curatief handelen), maar dat we signalen al vroeg oppakken en ons aanbod laten aansluiten op wat uw kind nodig heeft (preventief handelen).

 

De ambitie ligt hoog: we willen niet uw kind passend maken voor de school, maar de school zo passend mogelijk maken voor uw kind. Dat vraagt van onze professionals dat ze het onderwijs zo veel mogelijk afstemmen op wat kinderen nodig hebben. Eenbes Basisonderwijs wil toe naar een hoge mate van gedifferentieerd leren. De ene school is daar verder in dan de andere, maar iedere Eenbesschool zet er stappen in. Uitgaan van verschillen betekent gedifferentieerd leren, bijvoorbeeld:

  • Uw kind krijgt meer tijd voor een taak (of juist minder).
  • Uw kind kan werken op zijn eigen niveau.
  • We sluiten met verschillende werkvormen aan bij het leren van de kinderen.
  • Het aanbod en de instructie worden afgestemd op de leerstijl van uw kind.

Door in te zetten op preventief handelen en gedifferentieerd leren, versterkt Eenbes Basisonderwijs de basisondersteuning. Dat doet iedere school individueel én in samenwerking met de andere Eenbesscholen in de kernen: Geldrop-Mierlo, Heeze, Laarbeek en Nuenen.

De scholen in die kernen werken optimaal samen. Daardoor krijgen (bijna) alle kinderen in de eigen regio de ondersteuning die ze nodig hebben. Op de eigen school, of binnen de kern/gemeente, in de vorm van een arrangement dat wordt uitgevoerd door een specialist vanuit het Eenbes Expertise Netwerk.

 

Het BOP van Eenbes Basisonderwijs treft u hier aan.

 

Ouders 

Ouders (verzorgers) en school hebben elkaar nodig bij het vormgeven van passend onderwijs. Betrokkenheid thuis draagt bij aan het succes op school. Wij zien ouders als gelijkwaardige partners in het overleg over wat hun kind nodig heeft. Vervolgens gaat de school na of zij de extra ondersteuning verantwoord kan bieden.

 

Schoolondersteuningsprofiel 

Al onze scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit biedt informatie over de basisondersteuning in de groep en over de verdere ondersteuning die de school kan bieden. Iedere SOP is met de medezeggenschapsraad van de school (een groep leerkrachten en ouders) besproken.

 

Geldrop –Mierlo:

De Branding

Dommeldal

Sint Jozef

‘t Klokhuis

‘t Vijfblad

De Vlinder

Van der Puttschool (SBO)

Puur Sang

De Kersentuin

 

Heeze:

De Parel

Dirk Hezius

Merlebos

 

Nuenen:

Heuvelrijk

De Wentelwiek

De Dassenburcht

De Crijnsschool

De Nieuwe Linde

Sint Jozef

 

Laarbeek:

Bernadette

Brukelum

De Sprankel

De Heindert

De Muldershof

‘t Otterke

De Raagten

 

 Meer weten?

Neem contact op met onze coördinator passend onderwijs: Kimmy de Veth k.deveth@eenbes.nl